Algemene Voorwaarden 'De Compostkeuken'

Dankjewel dat je de tijd neemt om de voorwaarden door te nemen.

Artikel 1. Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

  • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt. 

  • Cursus: cursus, training, workshop, inspiratiedag of enige andere bijeenkomst of activiteit met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. Dit kunnen open cursussen zijn (cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties en/of particulieren), maar ook “In-Company cursussen” (cursus met deelname door cursist(en) uit bedrijven en/of organisaties.)

  • Voorwaarden: onderhevige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘De Compostkeuken’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

5. Deze algemene voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn en zullen continue up-to-date worden gehouden op de website van ‘De Compostkeuken.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus 1. Inschrijving voor de door ‘De Compostkeuken’ te verzorgen open cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden, via het inschrijvingsformulier op de website, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail.

2. De deelnemer(ster) staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte gegevens op het inschrijvingsformulier.

3. ‘De Compostkeuken’ bevestigt de inschrijving op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, e-mail, sms of anderszins).

4. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

5. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 4. Prijzen van een cursus

1. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website van ‘De Compostkeuken’ zijn vermeld. Bij cursussen in opdracht van een opdrachtgever geld het overeengekomen tarief op de offerte.

2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW (zoals geldt voor de open cursussen op de website). Op offertes staan de prijzen zowel inclusief als exclusief btw vermeld.

4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Dit gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 5. Betaling

1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ‘De Compostkeuken’ een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.

2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, aan ‘De Compostkeuken’ of door middel van storting op een door ‘De Compostkeuken’ aangewezen bank- of girorekening.

4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘De Compostkeuken’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

5. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door ‘De Compostkeuken’ is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 6. Annulering open cursus door de cursist

Er geldt ten aller tijden een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding waarmee de cursus kosteloos geannuleerd kan worden. Deze annulering dient per email naar nikki@compostkeuken.nl te worden gecommuniceerd. 

1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven of per email naar nikki@compostkeuken.nl tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.

2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt 10% van het cursusbedrag als annuleringskosten in rekening  gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot twee (2) weken voor de eerste cursusdag zal 50% van het cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen twee (2) weken voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Restitutie na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

3. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

 

Artikel 7. Verhindering van de cursist

1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk twee (2) weken voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij ‘De Compostkeuken’. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd. Een verzoek tot in de plaatsstelling kan louter per email gedaan worden via nikki@compostkeuken.nl.

 

Artikel 8. Annulering door ‘De Compostkeuken’

De Compostkeuken behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. Bij overmacht kan annulering ook op de cursusdag zelf gebeuren. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘De Compostkeuken’ zal een alternatief aanbieden of anders het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. 

 

Artikel 10. Huisregels

1. Van cursisten wordt verwacht dat zij met een open en constructieve houding deelnemen aan de cursus.

2. Deelnemers die niet tevreden zijn met de resultaten van de cursus, dienen dit mondeling aan te geven, direct aan het einde van de cursusdag aan de trainer.

3. Klachten worden behandeld volgens Klachtenprocedure.

4. ‘De Compostkeuken’ behoudt zich het recht voor tussentijdse aanpassingen en veranderingen in het programma van haar trainingen door te voeren zonder dat daar een expliciete verplichting voor bestaat deze aanpassingen met haar deelnemers te communiceren. ’De Compostkeuken’ zal zich echter inspannen tussentijdse aanpassingen en veranderingen in het programma van haar trainingen mondeling of per email kenbaar te maken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. ‘De Compostkeuken’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van ‘De Compostkeuken’ of de annulering van de cursusovereenkomst door ‘De Compostkeuken’ tenzij aan ‘De Compostkeuken’ opzet of grove schuld kan worden verweten.

2. Indien ‘De Compostkeuken’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door ‘De Compostkeuken’ voorbehouden.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘De Compostkeuken’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 13. Vervanging docent of trainer

De Compostkeuken’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door hem met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 14. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘De Compostkeuken’ en overeenkomsten tussen ‘De Compostkeuken’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

Telefoonnummer

06 41892621

E-mailadres

Nikki@compostkeuken.nl

Locatie

Koningshoeven 62
5018AB Tilburg