Klachtenprocedure

Artikel 1: Definities:

 1. De Compostkeuken, Koningshoeven 62, 5018 AB Tilburg

 2. Klager: een deelnemer aan de cursus.

 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de cursus bij De Compostkeuken of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

   

Artikel 2: Indienen van een klacht:

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij De Compostkeuken via bovenstaand adres.

 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

   

Artikel 3: Behandeling van de klacht:

 1. De Compostkeuken bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen vier weken.

 2. De Compostkeuken verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover wordt beschikt.

 3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt De Compostkeuken de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan de klager gezonden.

 4. Is er een langere tijd nodig om de klacht nader te onderzoeken dan wordt de klager hiervan binnen die vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. De directie geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven.

 5. De directie zal de klacht vertrouwelijk behandelen.

   

Artikel 4: Uitspraak:

 1. Binnen acht weken na het horen neemt De Compostkeuken een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie.

 3. Het oordeel van de geschillencommissie is voor beide partijen bindend. Eventuele consequenties worden door De Compostkeuken binnen acht weken afgehandeld.

   

Artikel 5: Afhandeling:

De klachten worden geregistreerd door De Compostkeuken en gedurende een periode van een jaar bewaard.

Artikel 6: ingangsdatum:

 1. Bovenstaande klachtenregeling gaat in op 20-01-2024

Telefoonnummer

06 41892621

E-mailadres

Nikki@compostkeuken.nl

Locatie

Koningshoeven 62
5018AB Tilburg